Op de memory stick staat het oefenbestand word.txt. Als je deze in de usb stick steekt zal automatisch begonnen worden met de eerste oefening in dit bestand. Je hoort een fladderend geluid bij het overzetten naar de BraillePi.